Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Balance4animals, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 67820875 en gevestigd te Kruisstraat 86, 5541 RZ Reusel, hierna: ‘Balance4animals’.
 • Een opdracht of bestelling van een persoon of bedrijf, hierna: ‘Opdrachtgever’, bij Balance4animals geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Balance4animals.

Artikel 2 Aanbiedingen Balance4animals

 • Alle aanbiedingen en/of offertes van Balance4animals zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De in de aanbieding en/of offerte opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Balance4animals. De Opdrachtgever zal voor zover nodig zelf zorgdragen voor verzending.
 • Aan gegevens in drukwerk, prijslijsten en reclamemateriaal verstrekt door Balance4animals of informatie op de website van Balance4animals kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 Overeenkomst 

 • De koopovereenkomst komt tot stand door bevestiging door de Opdrachtgever van een aanbieding en/of offerte van Balance4animals.
 • Elke met Balance4animals aangegane overeenkomst kan door Balance4animals worden ontbonden wanneer blijkt dat er sprake is van onvoldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, zulks uitsluitend ter beoordeling van Balance4Animals.
  Opdrachtgever zal toestaan dat Balance4animals zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
 • Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, e.d. door Balance4animals bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor Balance4animals niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
 • Alle overeenkomsten worden aangegaan op basis van de op het tijdstip van aanvaarding geldende prijzen.
 • Indien na het aangaan van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, kunnen worden doorberekend.
 • Indien de Opdrachtgever bestellingen, de opdracht of overeenkomst wenst te annuleren, dan is dat mogelijk. Echter, in dit geval blijft de Opdrachtgever de volledige koopsom verschuldigd aan Balance4animals.

Artikel 4 Gedeeltelijke levering

 • Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel ‘Betaling’.

Artikel 5 Emballage

 • Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Balance4animals.

Artikel 6 Aanbetaling

 • Balance4animals is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te verlangen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Balance4animals de Overeenkomst wordt ontbonden heeft geen van de partijen recht op enige vergoeding van de ander.

Artikel 7 Levertermijnen 

 • De overeengekomen levertermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • De levertermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Balance4animals zijn de goederen te leveren.
 • Wanneer bestelde producten, na het verstrijken van de levertermijn niet door de Opdrachtgever zijn afgenomen, zal Balance4animals voor rekening en risico van de Opdrachtgever deze producten opslaan.

Artikel 8 Wijziging van de opdracht 

 • Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 • Door de Opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Balance4animals ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Balance4animals buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 9 Reclame 

 • Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Balance4animals terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de Opdrachtgever bij de levering Balance4animals wijst op gebreken, dan wordt de Opdrachtgever geacht met de staat waarin het product is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 • Balance4animals dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 • Balance4animals is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van:
  a) Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  b) Daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld, zoals het niet opvolgen van adviezen van Balance4animals, gebruiksvoorschriften en dergelijke;
  c) Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
  d) Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
 • Balance4animals kan in elk geval slechts aansprakelijk zijn, voor zover er sprake is van grove opzet van Balance4animals, voor maximaal het factuurbedrag waarop de schade betrekking heeft en voor zover zijn verzekering dekking verleend. Gevolgschade zal nimmer voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

Artikel 11 Overmacht 

 • Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de producten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van producten bij transport naar Balance4animals of de Opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Balance4animals, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Balance4animals, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Balance4animals overmacht op, die hem ontheffen van de verplichting tot levering zonder dat de Opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
 • Balance4animals is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud 

 • Zolang Balance4animals geen of geen volledige betaling van de Opdrachtgever heeft ontvangen, blijven de geleverde producten eigendom van Balance4animals.
 • Balance4animals heeft het recht deze producten terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
 • Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde producten, zijn de Opdrachtgever, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 13 Wanprestatie en ontbinding 

 • Indien de Opdrachtgever op enigerlei wijze de overeenkomst niet nakomt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
 • Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Balance4animals ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
 • De hiervoor in dit artikel vermelde rechten heeft Balance4animals eveneens, indien de Opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Balance4animals op de Opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 14 Betaling 

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Balance4animals is gerechtigd, indien de betaling van de verschuldigde niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de Opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
 • Balance4animals is voorts gerechtigd om van de Opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.
 • De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van €75,00.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle door Balance4animals gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing: deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de Burgerlijke rechter van het arrondissement Oost-Brabant .

Direct de producten van Balance4animals bestellen?

Prijzen zijn inclusief BTW. Bestellingen vanaf €50,- worden franco geleverd.

ProductenAdvies vragen